خدا جون جونی

اگه توکل به تو رو نداشتم هيچ چی نداشتم .

 چه قدر کيف داره آدم حست کنه .حس کنه به يه جای نامحدود وصله