سلام و صد تا سلام.

خوب تقصیر من چیه خوب؟

بابا بزار توضیح بدم خوب

آخ این لنگه دمپایی مال کی بود؟کلافه

اسباب کشی بیوقت و کامپیوتر خرابی بی وقت تر منو یه یه ماهی از شما ها دور کرد.

ولی خوب بازم اومدم. چون نمیتونم که نیامخجالت

راستی چرا باید همیشه مطالب آدم حاوی بسی نکته و پند و مطالب آموزنده باشه تا آدم آپ کنه. یکی هم مثل من از قیافه ی پست قبلی خوشش نمیاد میخواد پست جدید بنویسهنیشخند

از کسایی که این مدت اومدن و نیومدن ممنون.دلتنگتونم  شدید.