خجالتم به خدا خوب چیزیه ها.آدم یه سال چیزی ننویسه

وای وای

مهندسم بود مهندسای قدیم