عظمت زندگی در علم نيست بلکه در عمل است

خدايا خودت بهم قدرت و اراده ای بده تا بتونم اين ۱سالو راحت تروبهتر از اون چيزی که فکرشو می کنم بگذرونم.........