دهه ی 20 دهه ی جنگه. جنگ سر اینکه خودتو ثابت کنی.خودتو بشناسونی.پایه زندگی آیندتو بریزی .

سخته خیلی سخته.

یه موقع هایی حالم بد میشه یه ذره میشینم وسط راه.

وقتی میشینم پدرم در میاد تا پاشم.اینجوری زمانم خیلی هدر میره

یه موقع هایی هم دست من نیست مجبورم میکنن بشینم