• هرکس بدی ما به خلق گويد
        • ماچهره به هم نمی خراشيم
  • ما خوبی وی به خلق گوييم
        • تا هر دو دروغ گفته باشيم