آهای مردم دنيا...................

آقام  علی مظلومه

آقام علی خيلی غريبه.......

آقام علی خيلی غريبه

عزاداریاتون قبول! التماس دعا  خيلی خيلی......