بابا ايها الناس ازم انتقاد کنين .............

نمی خوام وبم در پيت باشه

همه می گن در پيته ولی نمی گن چه کنم؟؟