نرو ای گدای مسکين به سرای مولا...........

که علی زند به عالم در خانه ی گدا را.........

ابا صالح التماس دعا ...........هر کجا رفتی ياد ما هم باش......