کم رنگ ترين جوهر ها از قوی ترين حافظه ها ماندگار تر است