نمی دونم چرا بلندترين شب سال کوتاه ترينشه؟ شب يلدای خوبی داشته باشين