اومدم از عباس بنويسم... از پسر فاطمه بنويسم ..از زينب علی ..ازدشت کربلا ...

ولی نتونستم ...چی ميخواستم بنويسم...آه خدايا ... چقدر سنگينه...

فقط اينو بگم خدايا تورو به حق سالار شهيدان ظهور آقامونوبرسون .بهمون توفيق اينو بده که عزادارای واقعی حسين باشيم و بتونيم تو زندگيمون کار زينبی کنيم

        ابا صالح التماس دعا هر کجا رفتی ياد ما هم باش

                                  التماس دعا به همتون