سال نو همگی مبارک .يه حس بدی نسبت به ۸۴ دارم   سال تحويل فقط گريه می کردم  اميدوارم شما سال خوبی داشته باشين .اينم از هفت سين ما بچه کنکوريا

۱ـسفر ممنوع

۲ـ سه روز استراحت

۳ـ سعی و تلاش

۴ـسرعت

۵ـسبقت

۶ـسامان دهی

۷ـسکوی صعود