بازم سلام. اگر کسی احيانأ از غوله بی شاخ ودمی به اسم کنکور اطلاعات و تجربياتی داره لطفأ به اين مهشيد غريب بی کسه تنها و درمانده بده  دستش درد نکنه