امشب فاطمه شاد است و همه ميگريند .او شاد است از رسيدن به تو و همه مينالند .آنچنان که وقتی فاطمه در دل شب ميگريست همه در خواب بودند.

 يا علی رفتی و يتيمان کوفه با غمت چه کنند  .رفتی و امت تو بعد تو چه کنند. زينب بعد تو چه کند يا علی .چگونه ميتوان بدون پدر زيست آن هم پدری که تو باشی .

                                 

آه ........ از اين غم ....ای کاش وجودت را درک ميکردم