سلام بچه ها .عيدتون مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککک

من پيش دانشگاهی يه مدرسه ی معمولی ميرفتم .يعنی خودم به مامی گفتم  يه مدرسه ی معمولی برم که هی گير ندن از بر نامه های اونا پيروی کنم. آدم بتونه راحت درس بخونه .چه قدرم که درس خوندم .امروز زنگ زدند کلی تحويل و اينا که شنبه برم مدرسه ازم تقدير کنن.بعدم واسه بچه ها حرف بزنم.ديروزم زنگ زده بودن ولی من نبودم به مينو گفته بودن .حالا برم چی بگم .؟خدا اينارو شفا بده .يعنی هيچ کس نبود .فکر کنم قحطی آدم اومده .اينم اندر برکات مدرسه ی .... هست ديگه

راستی گفتم مينو .اين روزا حالم خيلی بده .سه شنبه عروسی اونه .خيلی حالم بده .دارم تنها ميشم