سلام .بابا خودم ميدونم تولد تموم شد .

ولی فعلا که رفتم مرخصی چون مردم از بس مهمون پذيرايی کردم

 .راستی يادمه تو يه پست نوشتم اگه اينجا ۱۰۰۰ تا بازديد کننده پيدا کنه ذوق مرگ ميشم . يه جشن توپ ميگيرم

.به برکت تولد آقا ببين آمار چی شد !حیف که تو مرخصی ام وگرنه جشن ميگرفتم .

از همتون بابت شرکت تو تولد ممنون .خيلی گلين .

دعا کنين من امتحانامو نيفتم .چون اگه بيفتم ديگه مهشيد ندارين .بعد ۳ ماه ميخوام تازه جزوه هامو باز کنم .ای خدااااااااااااااااااااااااا