ماهه شعبان مبارک. من که خيلی دوستش دارم( تریپ بچه +)