سلام. چطوري؟

خوبين بچه ها. به خدا کمبود مطلب خيلي درده کلي زور زدم ببينم کس ديگه اي عاشق نميشه بده من مطلب بنويسم يا کسي تولدش باشه ديدم نه.هميشه واسه مطلب نوشتنبايد يه جايي يه جرقه ايجاد شه .همينجوري نميشه . از اينکه از کتابا وردارم يه چيزي رو هم کپي کنم خوشم نمياد. بيشتر دوست دارم حرفاي خودم باشه . چند وقت پيشا مواجه شدم با سيل عظيم جمعيتي که ميگفتن کي آپ ميکني و کي آپ ميکني. تو همين موقع ها که داشتم وبا رو ميگشتم تا بگم باشه چشم .مطلب جواد رو ديدم  با تيتر اينکه امام زمان آمدني است يا آوردني؟

اين مطلبش يه هو ياد يه روزی تو تاکسی منو انداخت.ديدين که تو تاکسی ها هميشه درد و دل و هميشم حرفای سياسی . چه قدر بيچاره راننده ها حرص ميخورن.جای اينکه بيخيال باشن هی به درد و ديوار گير ميدن.

با مامان و ميترا رفته بوديم تا واسه نينيگولو يه چيزايی بخريم .بعد که خدافظی کرديم وميترا رفت .خوب وسايل دست ما بود ديگه  که بياريم وبزاريم پيش بقيه ی سيسمونيهاش.چون من داشتم همه رو می آوردم مامان به من گفت تو جلو بشين .ما نشستيم پيش آقای راننده و جالب اينجا بود که علاوه بر اينکه حرفاشو واضح تر ميشنيدم حرکاتشم که خيلی خنده دار بود موقع حرف زدن ميديم.

اول شروع کرد از احمدی نژاد و اوضاع مملکت ميگفت که اين آقا يه کاری کرده کسی صبحونم نخوره وبرسه به کار و اينا .بعد گفت يه سايتی هم دادن که مشکلاتو بگيم آدرسشم نميدونم دبليو دبليو دبليو دارت

اين دارتو تا گفت .من که ديگه ترکيدم .برا منی که دارم کاپيوتر ميخونم  واقعا جالب بود که يه آدم معمولی به دات بگه دارت

حالا از اينم بگذريم .يه کم سياسی تر شد به جايی رسيد که علما (راننده ويه آقا و خانومش که پيش مامان عقب نشسته بودن)نتونستن مشکلو حل کنن.

برا من والا خوب هميشه امام زمان حکم يه منجی معجزه ايی رو داره .برا اکثرمون اينجوريه مگه نه؟

بعد اون خانومه گفت خدا ظهور آقا رو برسونه زودترتا همه چيز درست شه.يه آن راننده برگشت گفت:

بابا خانوم، امام زمان چی؟ کشک چی؟ امام زمان برسه ميدون آزادی با تير زدنش

وای اون لحظه اگه جای من بودين ديگه اندفعه کبود شده بودم انقدر خنديدم

اولين بار بود ميديم يکی امام زمانو انقدر دست کم ميگيره . انقدر تفکر مادی راجع بهش داره .يا اصلا فکر ميکنه امام زمان با هواپيمايی قطاری چيزی مياد!!! يا اصلا چرا برسه تهرون اونم ميدون آزادی

خلاصه ديدن تفکر مردم عادی بدم نبود کلی خنديدم.