از تمام کسانی که به من سر زدن واقعا ممنون . کسانی هم که آدرسمو دارن و نمييان انشاالاه که کچل شن امسال آخرين اول مهر دانش آموزيمه گرچه ۴شنبه و ۵ شنبه پيشه ما تطيله من نميرمولی بلاخره آخرين مهر دانش آموزيمه چقدر وقتی آدم کلمه ی آ خرو ميشنوه دلش ميگيره البته تو اين موقست که آدم يه باره ديگه گذشتشو مرور ميکنه! تو دوست من وقتی به اينجا رسيدی چه کردی؟ آيا خوب گذرونديش؟