چقدر عوض شدم

بی دليل و ناگهانی

دلتنگم

اما نميدانم دلتنگ چه كسی

يلدا نزديك است

يه سال گذشت!

دعا ميكنم ولی بالا نميرود!

به راستی تا كی ميتوان غم ها را پنهان كرد

زخم ها گاهی خيلی زودتر از آنچه انتظار داريم سر باز ميكنند

بريم ببينيم چه كرده است اين گل! و من با شعف او را مينگريستم

انگار امسال دلم برای خودش پاييز را با باران معنی كرده است

هميشه آنچه كه به بدترين فكر ميكنم بهترين است و آنچه به بهترين ،بدترين

به راستی آيا كسی وجود خواهد داشت؟

كاش شبه شقايقی بودم، در كوير دلت