برای اينکه زن ذليل خوبی باشيم کافی است به ۱۶ قانون زير توجه نموده وآن را به دقت اجرا کنيم


۱) زن هميشه قوانين را وضع نموده و تصويب می کند.


 

۲)قوانين ممکن است بدون اطلاع قبلی تغيير کند.


 

۳)امکان ندارد مردی تمام قوانين را بداند.


 

۴)چنانکه زن شک برد مرد تمام يا بر خی از قوانين را ميداند٬


 

ميتواند بلافاصله قوانين را تغيير دهد.


 

۵)زن هرگز اشتباه نمی کند.


 

۶)چنانکه به نظر آيد زن در اشتباه است علت آن است که مرد حرفی بيجاواشتباه بر زبان آورده يا کاری اشتباه کرده که باعث سؤتفاهمی آشکار و در نتيجه اشتباه زن شده است.


 

۷)چنانکه بند ۶ اتفاق افتدمرد بايد بلافاصله معذرت بخواهد چرا که او باعث سؤتفاهم شده است.


 

۸) زن می تواند هر زمان که اراده کند تصميم خود را عوض کند.


 

۹)مرد هرگز نبايد بدون رضايت صريح کتبی زن تصميم خود را عوض کند


 

۱۰) زن حق دارد هر زمان که بخواهد عصبی و مشوش باشد.


 

۱۱)مرد بايد در تمام اوقات آرام باشد مگر اينکه زن از او بخواهد که عصبی باشد.


 

۱۲) زن ممکن است از مرد بخواهد که عصبانی باشد يا عصبانی نباشد اما تحت هيچ شرايطی نبايد او را از نيت خود آگاه سازد.


 

۱۳)از مرد انتظار می رود که هميشه ذهن زن را بخواند.


 

۱۴)در تمامی اوقات و در هر زمان و مکان آنچه که مهم است اين است که منظور زن چه بوده نه اين که زن چه گفت.


 

۱۵)اگر مرد از قوانين فوق الذکر اطاعت نکند علت آن است که خوب کتک نخورده ٬استخوان بندی محکمی ندارد و ضعيف و نازک نارنجی است.


 

۱۶) چنانکه مرد هر زمان باور کند که او درست می گويد٬ بايد به بند ۵ مراجعه کند.


 

خوب شما تونستين زن ذليل خوبی باشين نمی خواين به موارد چيزی اضافه کنين