بزرگی ميگه:

هر وقت خواستيد تيری را به هدف بزنيد.هميشه کمی بالاتر را نشانه بگيريد.زیرا وجود جاذبه ی زمين غير قابل انکار است