امتحان دارم

                                       خیلی سخته

                                                                             خیلیگریه

 

صد رحمت به دست معلم .دست استادو ندیدی!