دودورو   دودو              دودورو               دودو                          دودورو          دودو  نیشخند

 

امروز آخرین نمره از ترم پیش اومد. نمردیم و بعد این همه درس خوندن یه ترم بی چون و چرا کل واحدامونو پاس کردیم.  نیشخند

 الان تو اوج اثاث کشی سه خانوار ! هستیم نمیتونم بیشتر بگم

 

فعلا همینو داشته باشین.

روز مهندس  تبریک تبریک