من خودمو دوست دارم

خیلی ام

تولدم دوست دارم

 خیلی ام

ولی وقت ندارم واسه خودم تولد بگیرمخجالت

اینم تولده دیگه

تولدم مبارک

٢٢ سال

با مزس

 دوتا دو