فقط دو هفته دیگه وقت دارم واسه تحویل پروژم.تعجب

هیچ کاری هم واسش هنوز نکردم. جونمم داره در میادچشمک

وحشتناک ترین و سخت گیر ترین استاد دانشگاه هم استاد منهکلافه

به نظرت به چه امیدی میشه زنده موند؟نیشخند